دسته: ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ 10 ستاره

10 ستاره :

وقتی بحث 10 ستاره می شود! تنها دو حالت ممکن است اتفاق افتاده باشد! اول اینکه ممکن است این اثر مورد بررسی یکی از آثار مورد علاقه ی منتقد باشد! و این علاقه ی شدید به موضوع مورد بررسی باعث می شود که فرد، از همه جهت آن را کامل ببیند! اما گاهی 10 ستاره یعنی اینکه زبان از بیان زیبایی و شکوه اثر عاجز مانده! و فقط می توان گفت یک شاهکار به تمام معناست! یک مطلب فوق العاده!!